Śmiałkowski i wspólnicy

Jakie sprawy prowadzimy

Śmiałkowski i wspólnicy

Czym się zajmujemy?

- Spadki i testamenty
- Podziały majątku
- Ochrona dóbr osobistych
- Tworzenie umówi i dokumentów
- Obrony
- Reprezentacja oskarżycieli posiłkowych
- Spory Kryminalne
- Wyroki i Kary Łączne
- Spory Karne Gospodarcze
- Dozór elektroniczny
- Rozwód i Separacje
- Opieka nad dziećmi
- Ubezwłasnowolnienie
- Ustalenie/Zaprzeczenie Ojcostwa
- Alimenty
- Proces Inwestycyjny
- Naruszenie Posiadania
- Immisje
- Podział nieruchomości
- Zmiana Współwłasności
- Rozliczenie Nakładów
- Negocjacje z kontrahentami
- Tworzenie i opiniowanie umów
- Mediacje i procesy sądowe
- Nakazy zapłaty
- Windykacja
- Prawo kontraktowe
- Compilance
- Dochodzenie roszczeń
- Zadośćuczynienie i odszkodowanie
- Śmierć osoby najbliższej
- Zniszczony pojazd
- Szkody rzeczowe
- Szkody w rolnictwie
- Błędy medyczne
- Pożary, zalania, zniszczenia
- Szkody górnicze
- OC krajowe
- OC międzynarodowe
- Cargo
- Przestoje
- Odszkodowania
- Towar i ładunek
- Upadłość konsumencka
- Upadłość przedsiębiorstw
- Negocjacje z wierzycielami
- Reprezentowanie w sądzie
- Doradztwo prawne
- Bieżąca obsługa korporacyjna
- Ochrona Danych Osobowych
- Tworzenie i analiza umów
- Własność przedsiębiorstwa w tym znaki towarowe i przemysłowe