Śmiałkowski i wspólnicy

Jakie sprawy prowadzimy

Śmiałkowski i wspólnicy

Czym się zajmujemy?

- Spadki i testamenty
- Podziały majątku
- Ochrona dóbr osobistych
- Tworzenie umów i dokumentów
- Obrony
- Reprezentacja oskarżycieli posiłkowych
- Spory Kryminalne
- Wyroki i Kary Łączne
- Spory Karne Gospodarcze
- Dozór elektroniczny
- Rozwód i Separacje
- Opieka nad dziećmi
- Ubezwłasnowolnienie
- Ustalenie/Zaprzeczenie Ojcostwa
- Alimenty
- Proces Inwestycyjny
- Naruszenie Posiadania
- Immisje
- Podział nieruchomości
- Zmiana Współwłasności
- Rozliczenie Nakładów
- Doradztwo prawne
- Reprezentacja klienta
- Negocjacje
- Prowadzenie postępowań sądowych
- Analiza umów
- Doradztwo restrukturyzacyjne
- Zadośćuczynienie i odszkodowanie
- Śmierć osoby najbliższej
- Zniszczony pojazd
- Szkody rzeczowe
- Szkody w rolnictwie
- Błędy medyczne
- Pożary, zalania, zniszczenia
- Szkody górnicze
- OC krajowe
- OC międzynarodowe
- Cargo
- Przestoje
- Odszkodowania
- Towar i ładunek
- Doradztwo prawne dla firm
- Obsługa prawna kontraktów
- Prowadzenie spraw sądowych
- Windykacja należności
- Doradztwo podatkowe
- Doradztwo dotyczące compliance
- Ochrona własności intelektualnej
- Doradztwo w zakresie restrukturyzacji i fuzji
- Doradztwo spadkowe
- Sporządzanie testamentów
- Analiza testamentów
- Procedury spadkowe
- Działania windykacyjne
- Podział majątku
- Rozliczenia podatkowe
- Reprezentacja przed sądami
- Doradztwo i ocena sytuacji finansowej
- Opracowywanie wniosku o upadłość konsumencką
- Reprezentacja klientów w sądzie
- Negocjacje z wierzycielami
- Ochrona majątku przed egzekucją
- Szkolenia i wsparcie
- Monitorowanie postępowania
- Przygotowanie planu spłaty długów
- Analiza wierzytelności
- Kontakt z dłużnikiem
- Negocjacje
- Prowadzenie postępowań windykacyjnych
- Egzekucja komornicza
- Monitorowanie postępowań
- Doradztwo prawne
- Optymalizacja procesów windykacyjnych
Call Now Button