POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. Administrator Danych Osobowych

Uprzejmie  informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych P. Śmiałkowski i Wspólnicy z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000710327 i posługująca się NIP 8992837098, zwana dalej Administratorem. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@smialkowskiwspolnicy.pl.

 

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych którym aktualnie jest Katarzyna Talkowska, która chętnie pomoże Panu/Pani we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych w szczególności pomoże w zrealizowaniu Pani/Pana praw w zakresie danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@smialkowskiwspolnicy.pl lub nr telefonu +48 533 340 387.

 

III. Zasady

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych uzyskanych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.

 

IV. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe zgodnie z prawem w różnych celach. Poniżej wskazujemy cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu zawarcia umowy oraz realizacji umowy przetwarzamy takie dane osobowe jak;imię

 • nazwisko
 • e-mail
 • numer telefonu
 • adres / adres do korespondencji
 • PESEL
 • numer dowodu osobistego
 • numer rachunku bankowego

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w dalszej części Polityki prywatności RODO, gdyż są konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Bez podania wyżej wskazanych danych zawarcie i realizacja umowy nie będzie możliwa, a zatem aby należycie wykonać umowę podanie danych jest obowiązkowe. 

Jeśli zdecyduje się Pan/Pani na podanie również innych danych osobowych, to uznajemy, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie podanych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku podania dodatkowych danych, które nie są niezbędne do realizacji i zawarcia umowy wówczas w każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych do tego momentu (do momentu cofnięcia zgody) było nielegalne.

celu rozpatrzenia zapytania o aktualną ofertę przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko
 • e-mail
 • numer telefonu

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż są konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Bez podania wyżej wskazanych danych zawarcie i realizacja umowy nie będzie możliwa, a zatem, aby należycie wykonać umowę podanie danych jest obowiązkowe. 

Jeśli zdecyduje się Pan/Pani na podanie również innych danych osobowych, to uznajemy, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie podanych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku podania dodatkowych danych, które nie są niezbędne do realizacji i zawarcia umowy wówczas w każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych do tego momentu (do momentu cofnięcia zgody) było nielegalne.

 

celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer zlecenia/umowy
 • adres zamieszkania – jeżeli następuje zwrot pieniędzy
 • numer rachunku bankowego – jeżeli następuje zwrot pieniędzy

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż są konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Bez podania wyżej wskazanych danych rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, a zatem aby rozpoznać reklamacje podanie danych jest obowiązkowe. 

Jeśli zdecyduje się Pan/Pani na podanie również innych danych osobowych, to uznajemy, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie podanych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku podania dodatkowych danych, które nie są niezbędne do realizacji i zawarcia umowy wówczas w każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych do tego momentu (do momentu cofnięcia zgody) było nielegalne.

 

celu udzielania odpowiedzi na pytania umieszczane poprzez stronę internetową przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko (jeśli podane)
 • e-mail
 • numer telefonu

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie wyżej wskazanych danych.  Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych do tego momentu (do momentu cofnięcia zgody) było nielegalne. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przed uzyskaniem odpowiedzi uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na kierowane zapytania.

 

celu wystawiania faktur i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy
 • adres zamieszkania lub siedziby
 • numer NIP
 • PESEL
 • numer umowy

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z ciążących na nim z mocy prawa obowiązków. Podanie wyżej wskazanych danych jest obowiązkowe z uwagi na konieczność realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

 

celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. w związku z realizacją prawa przysługujących podmiotom danych:

 • imię
 • e-mail

z uwagi na to, że przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z ciążących na nim z mocy prawa obowiązków oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes tj. np. posiadanie informacji na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO.

 

celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania
 • PESEL,
 • e-mail
 • numer umowy

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes tj. w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami zarówno klientów, jak i osób trzecich.

 

celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko
 • e-mail
 • numer zapytania

na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes tj. posiadanie danych, które pozwolą wykazać pewne fakty związane z realizacją zawartej umowy.

 

celu analitycznym tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Administratora przetwarzamy takie dane jak:

 • data i godzina odwiedzin strony
 • rodzaj systemu operacyjnego
 • przybliżona lokalizacja
 • rodzaj przeglądarki internetowej
 • czas spędzony na stronie
 • podstrona gdzie wypełniono formularz kontaktowy

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes tj. poznanie aktywności klientów na stronie internetowej.

 

celu wykorzystania cookies na stronie internetowej przetwarzamy tekstowe informacje. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody tj. udzielenie jej przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies.

 

celach marketingowych przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko
 • e-mail
 • numer telefonu

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Podanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie wyżej wskazanych danych.  Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych do tego momentu (do momentu cofnięcia zgody) było nielegalne. Od momentu cofnięcia zgody nie będzie Pan/Pani otrzymywał informacji marketingowej.

 

celach zatrudnienia pracowników lub współpracowników przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko
 • adres
 • numer telefonu
 • e-mail
 • informacje o dotychczasowym zatrudnieniu
 • informacje o wykształceniu

W przypadku, gdy Państwo wysyłacie do nas swoje CV bez ogłoszonej rekrutacji podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Podanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie wyżej wskazanych danych.  Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych do tego momentu (do momentu cofnięcia zgody) było nielegalne. Od momentu cofnięcia zgody jesteśmy zobowiązani do usunięcia Pana/Pani CV z naszej bazy danych.

W przypadku, gdy wysyłacie Państwo do nas CV na konkretne ogłoszenie o nowej rekrutacji, które jest zamieszczane na stronie internetowej, to podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych  jest konieczne do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub umowy o współpracę. Bez podania wyżej wskazanych danych zawarcie i realizacja umowy nie będzie możliwa tj. nie będziemy mogli zweryfikować Państwa kwalifikacji ani też zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną stąd też podanie danych osobowych zawartych w Państwa CV jest obowiązkowe.

 

V. Cookies

 1. Administrator na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, które zapisywane są na telefonie, tablecie, komputerze lub też innym urządzeniu, z którego korzystamy przy wejściu na stronę. Mogą być one odczytane przez nas system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy np. Facebook, Google.
 2. Pliki cookies wykorzystane są w celu:
  • prawidłowego działania strony internetowej,
  • optymalizacji korzystania ze strony internetowej,
  • tworzenia statystyk.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Mogą Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w takie sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszaniu w urządzeniu.

 

VI. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • usunięcia danych – jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe,
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją,
  • przenoszenia danych osobowych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe niezgodnie z prawem,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w przypadku, gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody.
 2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i naszym celem jest ułatwienie ich realizacji.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Odmowa może nastąpić jedynie po szczegółowej i wnikliwej analizie zgłoszonego żądania i tylko wówczas, gdy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi taka odmowa jest konieczna.
 4. W przypadku korzystania przez Pana/Panią z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wskazujemy, że możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. W każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 6. W celu usprawnienia realizacji Pana/Pani praw w zakresie ochrony danych osobowych Administrator wprowadził wewnętrzną procedurę dotyczącą realizacji praw podmiotów danych.
 7. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:
  • wysłanie maila bezpośrednio Administratorowi e-mail: biuro@smialkowskiwspolnicy.pl
  • wysłanie maila do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@smialkowskiwspolnic.pl

 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

VIII. Odbiorcy danych

Administrator w prowadzonej działalności gospodarczej korzysta z pomocy innych podmiotów, co może związać się z koniecznością przekazania danych osobowych. Z uwagi na powyższe Państwa dane osobowe mogą być przekazane współpracującymi z nami kancelariom prawnym, firmie księgowej, bankom, operatorom pocztowym, partnerom świadczący usługi techniczne (np. informatyczne) oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

 

IX. Okres przetwarzania danych

 1. Pani/Pana dane przetwarzamy tylko i wyłącznie przez czas, który jest  potrzebny, aby osiągnąć określony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe są nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W przypadku gdy na Państwa danych osobowych nie wykonujemy żadnej innej operacji niż przechowywanie to do momentu trwałego ich usunięcia lub zniszczenia zabezpieczamy je zgodnie z wewnętrznymi procedurami, tak aby zapewniać im odpowiednią ochronę.
 3. Poniżej wskazujemy poszczególne okresy przetwarzania danych osobowych:
  • przez okres trwania umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy,
  • 4 lata lub 11 lat –  w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • 5 lat – w odniesieniu dodanych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w tym przepisów prawa podatkowego,
  • do czasu cofnięcia zgody – w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem zastosowanie mają obowiązujące akty prawne z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, a także ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności Administrator poinformuje na stronie internetowej www.smialkowskiwspolnicy.pl w sposób widoczny i zrozumiały.
 4. W serwisie mogą się pojawiać linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żadnej sposób przez niego nadzorowane. Takie strony powinny posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 5. W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy do dyspozycji i uprzejmie prosimy o kontakt na następujące do Administratora e-mail: biuro@smialkowskiwspolnicy.pl lub do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@smialkowskiwspolnicy.pl
 6. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

 

Kancelaria Radców Prawnych P. Śmiałkowski i Wspólnicy przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Spółki, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies serwer Serwisu Spółki może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Administrator na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, które zapisywane są na telefonie, tablecie, komputerze lub też innym urządzeniu, z którego korzystamy przy wejściu na stronę. Mogą być one odczytane przez nas system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy np. Facebook, Google.

 1. Pliki cookies wykorzystane są w celu:
  • prawidłowego działania strony internetowej,
  • optymalizacji korzystania ze strony internetowej,
  • tworzenia statystyk.
 2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Mogą Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w takie sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszaniu w urządzeniu.
Call Now Button