Rodzaje spraw

‹ powrót

sprawy cywilne

sprawy cywilne

Spośród szerokiego spektrum zagadnień, tworzących całość prawa cywilnego, w centrum zainteresowania naszych prawników znajduje się prawo odszkodowań.

Spośród szerokiego spektrum zagadnień, tworzących całość prawa cywilnego, w centrum zainteresowania naszych prawników znajduje się prawo odszkodowań. Zakres działalności naszej Kancelarii obejmuje dochodzenie roszczeń z tytułu:

 1. wypadków komunikacyjnych,
 2. wypadków w rolnictwie,
 3. wypadków (poślizgnięcia się, upadki) w miejscach publicznych,
 4. wypadków przy pracy,
 5. błędów medycznych.

Reprezentujemy poszkodowanych, którzy doznali obrażeń ciała oraz uprawnionych członków rodzin, którzy na skutek wypadku utracili osobę bliską. Dochodzimy wszelkich roszczeń przysługujących wskazanym osobom – naszym celem jest uzyskanie najwyższej rekompensaty za cierpienie fizyczne i psychiczne.

Z uwzględnieniem potrzeb naszych Klientów uzyskujemy należne:

 • na skutek obrażeń ciała:
 1. zadośćuczynienie,
 2. odszkodowanie za zniszczone mienie,
 3. zwrot utraconego dochodu,
 4. zwrot kosztów leczenia (rehabilitacji,
 5. zwrot kosztów opieki,
 6. zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych,
 7. renty (wyrównawczą, za zmniejszone widoki na przyszłość i na zwiększone potrzeby);
 • na skutek śmierci osoby bliskiej
 1. zadośćuczynienie,
 2. stosowne odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej,
 3. zwrot kosztów pogrzebu,
 4. rentę alimentacyjną dla małoletnich.

Reprezentujemy naszych Klientów na przedsądowym (przed ubezpieczycielem) i sądowym etapie sprawy, jak również przed właściwymi jednostkami, instytucjami i urzędami, co zapewnia kompleksową obsługę postępowania i stały monitoring procesu likwidacji szkody.

 

Podejmujemy się prowadzenia innych niż wymienione sprawy. Zachęcamy do kontaktu.

 

sprawy karne

sprawy karne

Korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych prawników oraz mając na względzie potrzeby naszych Klientów, świadczymy profesjonalną obsługę w sprawach karnych.

Korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych prawników oraz mając na względzie potrzeby naszych Klientów, świadczymy profesjonalną obsługę w sprawach karnych, dotyczących m.in:

 1. wypadków komunikacyjnych,
 2. wykroczeń w ruchu drogowym,
 3. błędów lekarskich.

Podejmujemy niezbędne czynności przed wszczęciem postępowania karnego, mające na celu ochronę interesów naszych Klientów, ograniczenie i eliminację wszelkich negatywnych skutków wiążących się ze sprawą karną, dążąc jednocześnie do uzyskania odpowiedniej rekompensaty dla pokrzywdzonych.

Do zakresu naszego działania należy m.in.:

 • reprezentacja w sprawach karnych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym (przed policją i prokuraturą) i sądowym (we wszystkich instancjach),
 • reprezentacja w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
 • sporządzanie zażaleń, apelacji i kasacji w postępowaniu karnym.

 

Podejmujemy się prowadzenia innych niż wymienione sprawy. Zachęcamy do kontaktu.

 

sprawy medyczne

sprawy medyczne

W zakresie specjalizacji Kancelarii znajduje dochodzenie roszczeń z tytułu błędów medycznych.

W zakresie specjalizacji Kancelarii znajduje dochodzenie roszczeń z tytułu błędów medycznych.


Z sukcesami prowadzimy sprawy, w których na skutek m.in. błędnej diagnozy, błędów przy porodzie, zaniedbań i zaniechań w diagnostyce, zakażeń szpitalnych, podjęcia nieprawidłowego procesu leczenia szkody doznaje pacjent, uzyskując dla niego najwyższe odszkodowanie, zadośćuczynienie i renty od placówek medycznych i lekarzy prowadzących prywatną praktykę lekarską.

W zakresie naszego działania znajduje się reprezentacja:

 • w postępowaniu karnym,
 • w postępowaniu cywilnym,
 • przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

 

Podejmujemy się prowadzenia innych niż wymienione sprawy. Zachęcamy do kontaktu.

 

 

sprawy rodzinne

sprawy rodzinne

Zakres prawa rodzinnego, odnoszący się do stosunków między małżonkami oraz małżonkami i dziećmi, w dużej mierze znajduje powiązanie z prawem cywilnym w aspekcie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Szczególnie istotne zagadnienia i rozwiązania prawne w tym przedmiocie dotyczą dzieci.

Zakres prawa rodzinnego, odnoszący się do stosunków między małżonkami oraz małżonkami i dziećmi, w dużej mierze znajduje powiązanie z prawem cywilnym w aspekcie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Szczególnie istotne zagadnienia i rozwiązania prawne w tym przedmiocie dotyczą dzieci. Chcąc zapewnić kompleksową i skuteczną reprezentację zarówno na przedsądowym, jak i sądowym etapie likwidacji szkód na osobie Nasza Kancelaria świadczy wszechstronną obsługę w prowadzeniu spraw w dotyczących:

 1. opieki nad małoletnim – sprawy dotyczące ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora (osoby dbającej o interesy osobowe i majątkowe), mogącego reprezentować małoletniego w sprawie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, jest ustanawiany dla osoby:
  • której rodzice nie żyją – wówczas brak władzy rodzicielskiej i przedstawiciela ustawowego,
  • której rodzice nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych (ubezwłasnowolnienie) lub w sytuacji, gdy jedno z nich jest ubezwłasnowolnione, a drugiemu z rodziców władza nie przysługuje lub została zawieszona,
  • której rodzice są niepełnoletni lub też jeden z nich, a drugiemu nie przysługuje władza rodzicielska lub została zawieszona,
  • której ojcu w trakcie sądowego ustalania ojcostwa władza rodzicielska nie została przyznana, a matce nie przysługuje, gdyż np. jest małoletnia,
  • której rodzice są nieznani,
  • której rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub jeśli została im ona zawieszona.
 2. ubezwłasnowolnienia – w celu ustanowienia osoby reprezentującej w procesie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych osobę chorą psychicznie, niedorozwiniętą umysłowo, zmagającą się z zaburzeniami psychicznymi bądź niebędącą w stanie kierować swoim postępowaniem (np. w śpiączce), które w świetle prawa nie mogą samodzielnie podejmować decyzji.
 3. ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej (jednemu lub obydwojgu rodziców) – postępowanie w tym przedmiocie ma na celu ochronę dziecka i prowadzone jest w jego interesie w sytuacji zaniedbywania obowiązków rodzicielskich wobec dziecka, również działania na niekorzyść w odniesieniu do przysługujących lub przyznanych dziecku świadczeń odszkodowawczych.
 4. zarządu majątkiem dziecka – reprezentacja przed sądem w zakresie określenia czynności dotyczących zarządu majątkiem dziecka – czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, które mogą obejmować zarówno czynności faktyczne, prawne, jak i procesowe, a więc wszelkie mające wpływ na majątek dziecka.

 

Podejmujemy się prowadzenia innych niż wymienione sprawy. Zachęcamy do kontaktu.

 

Skontaktuj się z nami!